Tuesday, December 6, 2011

Top rsync komande?

rsync predstavlja mrežni protokol na Unix i Windows sistemima namenjen za sinhronizaciju fajlova između dve lokacije, i često se primenjuje za potrebe backup procedura na hosting platformama.
rsync prednosti:
  • prilikom prve sinhronizacije obavlja se kopiranje celokupnog sadržaja između izvornog i ciljnog fodlera, ali naredne sinhronizacije obavljaju kopiranje samo izmenjenog  sadržaja što utiče na brzinu prenosa tj. obezbeđuje  se inkrementalni backup
  • sigurnost podataka obezbeđuje se primenom ssh protokola tokom prenosa
  • rsync obavlja kompresovanje sadržaja tokom prenosa što značajno smanjuje bandwidth u odnosu na standardne procese kopiranja
  • nije potrebna posebna ili dodatna instalacija za korišćenje rsync komandi
Primer 1:
rsync -zvr /home/test/public_html /  /root/temp     (sinhronizacija sadržaja između dve lokacije u okviru istog servera)
Primer 2:
rsync -avz /home/test/  root@192.168.200.10:/home/backup/test/     (sinhronizacija sadržaja između local i remote servera)
Primer 3:
rsync -avz root@192.168.200.10:/home/backup/test /home/test     (sinhronizacija sadržaja između dve lokacije u okviru istog servera)
Primer 4:
rsync -avz --max-size='100K' root@192.168.200.10:/home/backup/test/ /home/test/     (sinhronizacija fajlova koji su manji od 100K)
 

Thursday, December 1, 2011

Šta je Authorization Code domena?

AUTH ili EPP kod domena je najčešće šifra od 6-16 karaktera i predstavlja dodatnu sigurnosnu meru za vlasnika domena. AUTH CODE osigurava da smo vlasnik domena može da obavi transfer domena. Ukoliko želite da obavite transfer com, net, org, info, biz, us domena neophodno je da na strani trenutnog domen registra zatražite AUTH CODE ( Autorizacioni kod ) domena. Zahtev za dostavljanjem pomenutog koda najčešće je u formi e-mail poruke koju je neophodno proslediti sa registrovane e-mail adrese koju ste koristili prilikom procesa registracije.

U cilju uspešnog transfera domena, isti mora biti aktivan. Ako je domen neaktivan, zaključan ili u procesu brisanja, onda nisu ispunjeni uslovi za proces transfera i neophodno je kontaktirati tehničku podršku provajdera za dodatne instrukcije. Domen mora biti registrovan više od 60 dana pre pokretanja procesa transfera tj. za domene koji od datuma registracije do datuma pokretanja transfera imaju manje od 60 dana prenos između registara nije dozvoljen. Transfer domena zahteva do 5 radnih dana nakon čega se isti evidentira na strani novog domen registra koji preuzima administraciju u skadu sa primljenim zahtevom korisnika.