Tuesday, December 6, 2011

Top rsync komande?

rsync predstavlja mrežni protokol na Unix i Windows sistemima namenjen za sinhronizaciju fajlova između dve lokacije, i često se primenjuje za potrebe backup procedura na hosting platformama.
rsync prednosti:
  • prilikom prve sinhronizacije obavlja se kopiranje celokupnog sadržaja između izvornog i ciljnog fodlera, ali naredne sinhronizacije obavljaju kopiranje samo izmenjenog  sadržaja što utiče na brzinu prenosa tj. obezbeđuje  se inkrementalni backup
  • sigurnost podataka obezbeđuje se primenom ssh protokola tokom prenosa
  • rsync obavlja kompresovanje sadržaja tokom prenosa što značajno smanjuje bandwidth u odnosu na standardne procese kopiranja
  • nije potrebna posebna ili dodatna instalacija za korišćenje rsync komandi
Primer 1:
rsync -zvr /home/test/public_html /  /root/temp     (sinhronizacija sadržaja između dve lokacije u okviru istog servera)
Primer 2:
rsync -avz /home/test/  root@192.168.200.10:/home/backup/test/     (sinhronizacija sadržaja između local i remote servera)
Primer 3:
rsync -avz root@192.168.200.10:/home/backup/test /home/test     (sinhronizacija sadržaja između dve lokacije u okviru istog servera)
Primer 4:
rsync -avz --max-size='100K' root@192.168.200.10:/home/backup/test/ /home/test/     (sinhronizacija fajlova koji su manji od 100K)
 

1 comment:

  1. SEGA GENESIS - GAN-GAMING
    SEGA 토토사이트 GENESIS. GENESIS-HANDS. Genesis (JP-EU). 출장샵 NA. NA. NA. SEGA GENESIS-HANDS. NA. SEGA sol.edu.kg GENESIS. NA. 바카라 사이트 GENESIS-HANDS. 바카라 사이트 NA.

    ReplyDelete